مسعود نصیری زرندی

درباره من

دکتر مسعود نصیری زرندی
image

دانشیار گروه آموزشی مهندسی شیمی @ دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان مقطع كارشناسي: مهندسي شیمی (مهندسی پالایش نفت)، دانشگاه  تهران (1368-1372) مقطع كارشناسي ارشد: مهندسي شیمی، جداسازی، دانشگاه تهران (1372-1374) مقطع دکتری: مهندسی شیمی (نفت) دانشگاه علم و صنعت ایران (1382-1387) عنوان تز دکتری: "شناسایی فرمولاسیون گل حفاری سنتزی مناسب برای حفاری چاه های نفت دریایی" فرصت مطالعاتی در دانشگاه لوئیزیانا (Louisiana University) در سال 2006  ...

محقق گوگل

(1401/7/7)

استنادات

927

h-index

18

i10-index

20

مؤلفین همکار

15

اسکوپوس

(1401/7/7)

استنادات

549

مقالات

29

h-index

13

مؤلفین همکار

43

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1374

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

دانشکده فنی دانشگاه تهران

.

1387

دکترای مهندسی شیمی (نفت)

دانشگاه علم و صنعت

شناسایی فرمولاسیون گل حفاری سنتزی مناسب برای حفاری چاه های نفت دریایی

1372

مهندسی شیمی

دانشکده فنی دانشگاه تهران

.

تجارب

1397-

رئیس دانشگاه

دانشگاه سمنان

.

1391-1396

معاون دانشجویی

دانشگاه سمنان

.

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

جریان سیالات در محیط های متخلخل

خواص ترمودینامیکی سیالات مخزن

ازدیاد برداشت نفت

سیالات حفاری

فرایند های جدا سازی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Application of polyaniline nanocomposites in the trapping of thorium ions from aqueous solutions:Adsorption equilibrium, kinetics and thermodynamics
PROGRESS IN NUCLEAR ENERGY(2020)
9311135009, ^مسعود نصیری زرندی*, محمد حسن خانی
Experimental Modeling and Optimization of CO2 Absorption into Piperazine Solutions Using RSM-CCD Methodology
ACS Omega(2020)
9111135001, احد قاسمی*, ^مسعود نصیری زرندی, بیتا کرمی
An Analytical Solution for One-dimensional Horizontal Imbibition in a Cocurrent Flow
Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology(2019)
ایمان جعفری, محسن مسیحی, ^مسعود نصیری زرندی*
Enhanced Hydrophilicity and Water Flux of Poly(ether sulfone) Membranes in the Presence of Aluminum Fumarate Metal–Organic Framework Nanoparticles: Preparation and Characterization
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES(2019)
9311135009, ^مسعود نصیری زرندی*
Comparison Study of Paraquat Herbicide Adsorption by Xerogels: Application of Experimental Design
ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY(2019)
9211328022, ^مصطفی فضلی*, ^مسعود نصیری زرندی
ساخت غشای اولترافیلتراسیون کامپوزیت پلیمری-معدنی،پلی اتر سولفون-دیاتومهو بررسی عملکرد و ویژگی های آن
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2019)
9211328022, ^مصطفی فضلی*, ^مسعود نصیری زرندی
Preparation and characterization of PES-xerogel nanocomposite ultra-filtration membrane
CELLULOSE(2018)
9211328022, ^مسعود نصیری زرندی*, ^مصطفی فضلی
Reactive absorption of CO2 into Piperazine aqueous solution in a stirrer bubble column: Modeling and experimental
INTERNATIONAL JOURNAL OF GREENHOUSE GAS CONTROL(2018)
محمد حیدری فرد, 9111135001, احد قائمی*, ^مسعود نصیری زرندی
Scaling of counter-current imbibition recovery curves using artificial neural networks
JOURNAL OF GEOPHYSICS AND ENGINEERING(2018)
9218118002, محسن مسیحی, ^مسعود نصیری زرندی*
مطالعه آزمایشگاهی آسیب سازند ناشی از نشست های با محتوای رسوب آسفالتین در نفت خام آسفالتین پایی
پژوهش نفت(2018)
عباس شهرآبادی*, 8911138002, ^مسعود نصیری زرندی, سعید عباسی
Multi-Objective Optimization of Microemulsion Flooding for Chemical Enhanced Oil Recovery
OIL & GAS SCIENCE AND TECHNOLOGY-REVUE DE L INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE(2018)
9021135006, ^علی حقیقی اصل, ^مسعود نصیری زرندی*
Development of a Log-Log scaling law approach for prediction of asphaltene precipitation from crude oil by n-alkane titration
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING(2018)
9311622002, خشایار شریفی*, ^مسعود نصیری زرندی, مسعود حقیقی اصل
Experimental study on imbibition displacement mechanisms of two-phase fluid using micromodel: Fracture network, distribution of pore size, and matrix construction
PHYSICS OF FLUIDS(2017)
9218118002, محسن مسیحی, ^مسعود نصیری زرندی*
Removal of fast green FCF dye from aqueous solutions using flower gel as a low- cost adsorbent
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY(2017)
9311135009, ^مسعود نصیری زرندی*
Numerical simulation of counter-current spontaneous imbibition in water-wet fractured porous media: Influences of water injection velocity, fracture aperture, and grains geometry
PHYSICS OF FLUIDS(2017)
9218118002, محسن مسیحی, ^مسعود نصیری زرندی*
Experimental investigation of CO2 removal using Piperazine solution in a stirrer bubble column
INTERNATIONAL JOURNAL OF GREENHOUSE GAS CONTROL(2017)
9111135001, احد قائمی*, ^مسعود نصیری زرندی
Experimental study and modeling of CO2 absorption into diethanolamine solutions using stirrer bubble column
CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN(2017)
9111135001, ^مسعود نصیری زرندی, احد قائمی*
پیش بینی رفتار جریان در محیطی با تخلخل دوگانه با استفاده از الگوریتم عددی استفست و اصل برهمنهی
اکتشاف و تولید نفت و گاز(2016)
^مسعود نصیری زرندی*, 9218118002, محسن مسیحی, بهداد پرنیان خوی
Enhanced oil recovery in high temperature carbonates using microemulsions formulated with a new hydrophobic component
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY(2016)
9021135006, ^مسعود نصیری زرندی, ^علی حقیقی اصل*, محمد علی عمادی
Experimental investigation of the impact of rock dissolution on carbonate rock properties in the presence of carbonated water
Environmental Earth Sciences(2016)
9111622002, ^مسعود نصیری زرندی, مسعود ریاضی*
بررسی آزمایشگاهی تاثیر فشار تزریق بر میزان آسیب‌دیدگی سازند ناشی از نشست رسوب آسفالتین در فرآیند تزریق گاز طبیعی به مخزن
پژوهش نفت(2016)
عباس شهرآبادی*, ^مسعود نصیری زرندی, 8911138004, سعید عباسی
مطالعه رفتار تعادلی و سینیتیکی حذف توریم از محلول های آبی با استفاده از کامپوزیت پلی انیلین
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2015)
^مسعود نصیری زرندی, محمد حسن خانی
حذف استرانسیوم (II) از محلول آبی بروش جذب سطحی توسط اگزروژل حاصل از TEOS: بررسی سیستم ناپوسته و ستونی با بستر ثابت
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2015)
^مسعود نصیری زرندی, ^مصطفی فضلی, کمال الدین حق بین
THE EFFECT OF OILFIELD CHEMICALS ON THE SURFACE TENSION OF SURFACTANT SYSTEMS
Journal of Petroleum Science and Technology(2014)
9021135006, محمدصابر کرم بیگی, ^علی حقیقی اصل, ^مسعود نصیری زرندی
بررسی اثرزمان ماندگاز دی اکسید کربن در تشکیل رسوب آسفالتین در شرایط دما و فشار مخزن
(2014)
^مسعود نصیری زرندی, سید علیرضا طباطبایی نژاد
ارائه معادله هیبرید برای پیش بینی میزان جذب
(2014)
^مسعود نصیری زرندی
جداسازی یون+ Cu موجود در پساب ها با استفاده از روش های غشایی
(2012)
^علی حقیقی اصل, ^مسعود نصیری زرندی
Biodiesel production via alkali-catalyzed transesterification of Malaysian RBD palm oil – Characterization, kinetics model
JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS(2012)
^بهنام خوش اندام, ^مسعود نصیری زرندی, مجید قزوینی
Determining Effective Parameters on Hydrodynamic Characteristics of Pulsed Packed Column Using ANOVA Method: Determining Optimum Conditions with Maximum Extraction Efficiency
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2021)
9128110002, ^مسعود نصیری زرندی*, محمدحسن ملاح, جابر صفدری
بررسی اثر نانوذره و ماده فعال سطحی روی ضریب انتقال رم در ستون ضربه ای پر شده
مدل سازي در مهندسي(2021)
9128110002, ^مسعود نصیری زرندی*, محمد حسن ملاح, جابر صفدری
بررسی پارامترهای مؤثربربرفرایند جذب لانتانیوم و سریم از محلول های آبی توسط رزین تبادل یون Amberlite XAD-7 آغشته شده با استخراج کننده DEHPA
مجله علوم و فنون هسته ای(2022)
9611138021, ^مسعود نصیری زرندی, محمد حسن خانی*
Influence of SiO2 Nanoparticles and Surfactants on Extraction Efficiency: Sensitivity Analysis
CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY(2021)
9128110002, ^مسعود نصیری زرندی*, محمد حسن ملاح, جابر صفدری
مطالعه سینتیک، تعادل و ترمودینامیک جذب یون‌های سریم و لانتانیم از محلول‌های آبی با استفاده از رزین تبادل یون آمبرلیت XAD-7 آغشته به استخراج‌کننده‌ی بیس (2، 4، 4- تری متیل پنتیل) فسفینیک اسید
علوم و مهندسی جداسازی(2021)
9611138021, ^مسعود نصیری زرندی, محمد حسن خانی, علی یداللهی*
Fabrication of PES-based super-hydrophilic ultrafiltration membranes by combining hydrous ferric oxide particles and UV irradiation
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY(2021)
9311135009, ^مسعود نصیری زرندی*, Shushan Yuan, Junyong Zhu, Bart Van der Bruggen
بهینه‌سازی اصلاح کلینوپتیلولایت با هیدروکسید سدیم برای جذب انتخابی سرب از محلول سرب/روی
دومین همایش بین‌المللی تحقیقات در علوم و فناوری نانو(2021-08-07)
9711244002, ^مسعود نصیری زرندی*, ^نرجس کرامتی
بررسی روشهای متداول اصلاح شیمیایی جاذبهای زئولیتی با هدف حذف گزینشی فلزات سنگین
هفتمین کنگره ملی شیمی و مهندسی شیمی ایران با تاکید بر فن آوری های بومی ایران(2020-09-20)
9711244002, ^مسعود نصیری زرندی*, ^نرجس کرامتی
اثر الکترولیت های مختلف بر مکانیسم تشکیل مایسل در مواد فعال سطحی سدیم دو دسیل سولفات SDS و هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید CTAB و محاسبه ی پارامترهای سطحی آن
دومین کنفرانس ملی زیرساخت های انرژی، مهندسی برق و نانوفناوری(2018-05-09)
9411138002, ^مسعود نصیری زرندی*
Modelling of Microemulsion Flooding Using Artificial Neural Networks
The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015)(2015-12-26)
محمدصابر کرم بیگی, ^علی حقیقی اصل, ^مسعود نصیری زرندی, م.الف عمادی
Effect of Different Parameters on the Stability of Nanoemulsions Prepared for Chemical Enhance Oil Recovery
The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015)(2015-12-26)
محمدصابر کرم بیگی, ^علی حقیقی اصل, ^مسعود نصیری زرندی, م.الف عمادی
حذف یون های مس و روی از پساب توسط فرایند MEUF
پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2015-02-17)
^مسعود نصیری زرندی
پیش بینی رفتار فازی مواد خالص توسط معادلات حالت PRو SAFT
پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2015-02-17)
^مسعود نصیری زرندی
بررسی تاثیرامواج اولتراسونیک بر افزایش راندومان فرایند روغنکشی از دانه های روغنی به روش استخراج با حلال
پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2015-02-17)
^مسعود نصیری زرندی
effect of flow rate and concentration changes in imbibitions displacement of hetrogenous water wet glass micromodel
2th international conference on oil, gas and petrochemical Iran(2015-01-05)
^مسعود نصیری زرندی
مدل سازی آماری فرآیند ازدیاد برداشت شیمیایی نفت با استفاده از روش Response surface methodology
دومین همایش ملی نفت و گاز ایران(2014-10-15)
9021135006, ^علی حقیقی اصل, ^مسعود نصیری زرندی
Compatibility of Oilfield Chemicals with Surfactant Systems
The 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition(2014-02-24)
محمدصابر کرم بیگی, ^مسعود نصیری زرندی, ^علی حقیقی اصل
بررسی گرفتگی غشا در فرآیندهای MF
اولین کنفرانس ملی غشا و فرآیندهای غشایی(2011-02-15)
^علی حقیقی اصل, ^مسعود نصیری زرندی
بررسی سایز دانه های کائولن روی permeate غشاهای MF سرامیکی
اولین کنفرانس ملی غشا و فرآیندهای غشایی(2011-02-15)
^مسعود نصیری زرندی
بررسي تغييرات خواص سنگ مخزن در اثر نشست رسوب آسفالتين در اثر تزريق گاز
خانلري كاوه(تاریخ دفاع: 1391/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تاثير ميزان سختي آب در جدا سازي يون هاي نيترات از آب آشاميدني با استفاده از نانوفيلتر اسيون
باليده بهنام(تاریخ دفاع: 1390/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز كامپوزيت و نانو كامپوزيتهاي آنيليني با استفاده از پايدار كننده ها
چاووشي الهه(تاریخ دفاع: 1390/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار هيدرو ديناميكي گاز جامد در راكتورهاي بستر سيال با حضور توزيع كننده دوم گاز
قاسمي مصطفي(تاریخ دفاع: 1390/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر زمان ماند و تشكيل رسوب آسفالتين با تزريق گاز دي اكسيد كربن
اميني مريم(تاریخ دفاع: 1390/10/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تكنيك تصعيد نفتالين در محيطهاي متخلخل
صياد سمانه(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعات جذب راديونوكليدها روي مبادله كننده هاي سنتزي معدني و پليمري
تسليمي محمد(تاریخ دفاع: 1391/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداسازي يونهاي سرب - روي - مس با استفاده از روش نانو فيلتراسيون از پسابهاي صنعتي
پيوندي مهدي(تاریخ دفاع: 1391/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه شرايط نشست مواد آسفالتي بر روي سنگ مخزن در فرايند تخليه طبيعي
پريزاد لائين كامران(تاریخ دفاع: 1391/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
شمس الدين مژگان(تاریخ دفاع: 1392/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعات جذب راديونوكليدها روي مبادله كننده هاي سنتزي نانو كامپوزيت
زارعي غلامرضا(تاریخ دفاع: 1392/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداسازي يونهاي سرب و روي با استفاده از روشهاي غشايي از پسابهاي صنعتي
سلطاني ميلاد(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر زماند در تشكيل رسوب آسفالتين با تزريق دي اكسيد كربن به سنگ مخزن در شرايط دما و فشار مخزن
نادري قينرجه محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1392/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين گونه‌هاي سنگي مخزني با استفاده از داده‌هاي زمين‌شناسي، پتروفيزيكي و مخزني در گروه بنگستان، ميدان بينك
ايزدي مزيدي اسماعيل(تاریخ دفاع: 1393/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت نانو جاذب تركيبي اكسيد گرافن و چارچوب آلي – فلزي
اژدري روح اله(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و مطالعه روابط مقياس بندي فرايند ريزش ثقلي آزاد در ستون پرشده
اميري ايمان(تاریخ دفاع: 1393/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تزريق سورفكتانت آنيوني بر افزايش بازيافت نفت با استفاده از ميكرومدل شيشه‌اي ناهمگن
راوش هادي(تاریخ دفاع: 1393/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي رياضي آشام خود به خودي آب كربناته در مخازن شكافدار و بررسي اثر انحلال برويژگي هاي سنگهاي كربناته
عباس زاده محسن(تاریخ دفاع: 1393/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر شوري آب تزريقي بر كاهش اشباعيت نفت باقيمانده در فرآيند سيلابزني در ميان نمونه سنگ مخزن كانديدا
نوري مطلق الوار رضا(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تاثير ناهمگوني بر منحني‌هاي تراوايي نسبي دوفازي آشام در مقياس حفرهبررسي آزمايشگاهي تاثير ناهمگوني بر منحني‌هاي تراوايي نسبي دوفازي آشام در مقياس حفره
انصاري پور مهران(تاریخ دفاع: 1393/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رفتار تعادلي و سينتيكي جذب توريم با استفاده از جاذب پلي آنيلين
عبدي سارا(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي و مدلسازي فرايند تشكيل رسوب آسفالتين pc-saft
فيروزپور كيوان(تاریخ دفاع: 1393/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حذف يون هاي مس و روي از پساب هاي صنعتي با استفاده از سورفاكتانت ها توسط MEUF
بيرانوند فريد(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جذب فلزات سنگين توسط پلي پيرول
مصباحي عاليه(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي فرآيند تزريق نانو ذرات براي ازدياد برداشت از مخازن نفت با استفاده از دستگاه ميكرو مدل
وكيلي نژاد سالار(تاریخ دفاع: 1393/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تغيير ترشوندگي برالگوي جابجايي در محيط متخلخل با استفاده از ميكرومدل
محمودي عالمي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جريان ميكروامولسيون در محيط متخاخل كربناته: كاربرد در ازدياد برداشت شيميايي نفت
كرم بيگي محمد صابر(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : دكتري
مدل‌سازي تغيير ترشوندگي سنگ مخازن نفتي تحت تاثير پلي‌اكريل‌آميدPAM – HPAM)) با استفاده از شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
احسني مرغزار طهورا(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي اثرات سرفكتانت و نانوذرات در فرايند آشام ديناميك براي بهبود ازدياد برداشت از مخازن شكافدار
اسماعيلي اميرحسين ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ناهمگني اطراف چاه تحت تست در نتايج چاه‌آزمايي
حسيني فيروزآبادي سيد اميرحسين(تاریخ دفاع: 1394/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير پارامترهاي مشخصه بلوك ماتريس در مقياس‌گذاري فرايند آشام
رحمن پور امير(تاریخ دفاع: 1394/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثيرات پسماند فازي و ترشوندگي سنگ بر فرايند تزريق متناوب آب و گاز به منظور افزايش برداشت
سليماني محمد(تاریخ دفاع: 1394/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد روش كوچك‌سازي ديناميكي بلوك‌هاي شبيه‌سازي براي آشكارسازي جبهه پيش‌رونده در تحقق‌هاي پركولاسيوني
صادقي نسرين(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييير ترشوندگي سنگهاي مخازن نفتي با استفاده از نانوذرات پلي‌سيليكوني توسط شبيه سازي ديناميك مولكولي و مقايسه آن با اطلاعات آزمايشگاهي
جوادچاوشي نسرين(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و بهبود خواص عملياتي غشاي پلي اترسولفون با استفاده از نانوذرات سيليكا
شمس الدين مژگان(تاریخ دفاع: 1397/07/11) ، مقطع : دكتري
مدلسازي ازدياد برداشت غير امتزاجي با استفاده از گازها در محيط هاي متخلخل
ناصري معصومه(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه ضريب انتقال جرم جذب دي اكسيد كربن در ستون جبابي
علاءالديني شورمستي كامبيز(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي فرايند جداسازي يون هاي (cd2+وpb2+) توسط اولترافيلتراسيون افزايشي مايسلي با استفاده از سورفاكتانت هاي مناسب
حسني عطيه(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز زئوليت 5A با روش گرمابي (هيدروترمال) و بررسي خواص آن در جداسازي گاز CO2 به وسيله جذب سطحي
عالي زاده معصومه(تاریخ دفاع: 1396/04/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي معادله حال ترموديناميك آماري PC-SAFT در خصوص تشكيل رسوب آسفالتين در حضور گاز CO2
بهمن جليل(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ترشوندگي بر رفتار سيلاب‌زني با مدل‌سازي ديناميك مقياس حفره
قرباني بنفشه ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و بررسي رسوب آسفالتن در دهانه چاه و روش‌هاي رفع و جلوگيري از آن
كوتي غزل(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي و بهينه‌سازي تزريق آب هوشمند در يك مخزن نفتي كربناته شكافدار با استفاده از روش آشام
احمدي زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي اثر نانوذرات فلزي در محلول هاي آميني در جذب دي اكسيد كربن با استفاده از ستون حبابي
پاشائي حسن(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : دكتري
بررسي آزمايشگاهي فرآيند جداسازي سرب از پساب با استفاده از غشاي مايع امولسيوني
سلطاني اميرحسين(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ضرايب انتقال جرم در يك ستون ضربه اي پر شده در حضور نانو سيال و ماده فعال سطحي
قضوهي محمد ، مقطع : دكتري
بررسي آزمايشگاهي و تحليلي روش هاي افزايش مقياس در پديده آشام همسو و ناهمسو در مخازن شكافدار
جعفري ايمان(تاریخ دفاع: 1396/11/10) ، مقطع : دكتري
بررسي سينتيك و مدل هاي ايزوترم فرآيند اولترافيلتراسيون تشديديمايسلي(MEUF) براي حذف يون مس از پساب
شهرابي سميه ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سينتيك و مدل هاي ايزوترم فرآيند اولترافيلتراسيون تشديدي مايسلي (MEUF) براي حذف يون هاي سرب از پساب
نيرآبادي علي(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني كشش سطحي آب و الكتروليت با استفاده از مواد فعال سطحي مناسب
پانوران طاهره(تاریخ دفاع: 1396/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي جذب سزيم از محلول هاي آبي با استفاده از جلبك اصلاح شده با نيكل هگزاسيانوفرات در سيستم نيمه پيوسته
صدخروي مهدي(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و شناسايي نانو جاذبها و نانوكاتاليست هاي پايه فريت و ارزيابي كارايي آنها در فرايند حذف دي بنزوتيوفن
وفايي فهيمه(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جدايش انتخابي طلا و پالاديوم با استفاده از فرايند GMEUF
عبدي سارا(تاریخ دفاع: 1400/03/31) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير سطوح فلزي اصلاح شده بر سينتيك تشكيل هيدرات
اسدي معصومه(تاریخ دفاع: 1400/04/29) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف در جداسازي يون آرسينيك به روش غشاء مايع امولسيوني
قاسمي زينب(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف در جداسازي يون آرسينيك به روش غشاء مايع امولسيوني
قاسمي زينب(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حذف سرب از پساب با استفاده از فرآيند اولترا فيلتراسيون ارتقا يافته با مايسل
ابهري پريسا(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حذف سرب از پساب با استفاده از فرآيند اولترا فيلتراسيون ارتقا يافته با مايسل
ابهري پريسا(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كارايي بيوراكتور غشايي (MBR) در تصفيه ي آب همراه گاز و پديده گرفتگي غشاء
باقري پور پگاه ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كارايي بيوراكتور غشايي (MBR) در تصفيه ي آب همراه گاز و پديده گرفتگي غشاء
باقري پور پگاه ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيرات ساختار آسفالتن در نقطه ظهور رسوب آن
عزيزنژاد فريدون(تاریخ دفاع: 1398/01/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر ميدان الكتريكي بر روي مقدار رسوب آسفالتين استخراج شده از ته مانده برج تقطير اتمسفري
ناظميان بهنام ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين جبهه جابجايي در پروژه‌هاي تزريق آب با استفاده از چاه‌آزمايي در مخازن ناهمگن
شهبازي امين ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه معادله براي حداقل فشار امتزاجي در فرآيند تزريق گاز دي اكسيد كربن
آب خيز امين(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني عملكرد تقطير غشايي در واحدهاي صنعتي نمك زدايي از آب به كمك شبكه عصبي مصنوعي
اردشيري لردجاني حميدرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جذب و جداسازي لانتانيوم و سريم از محلول هاي آبي با استفاده از رزين هاي آغشته با حلال استخراج كننده
ياراحمدي آزاده(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير شرايط فرآيندي بر جذب گاز CO2 با استفاده از نانوامولسيون
ذوالفقاري منيره ، مقطع : دكتري
توليد بيوديزل از گياهان مقاوم به شرايط نامساعد محيطي با استفاده از فرآيندهاي ميكروامولسيون و ترانس استريفيكاسيون نانوكاتاليستي
شنوائي زارع تكتم(تاریخ دفاع: 1399/12/12) ، مقطع : دكتري
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي ترموديناميكي به منظور كاهش ميزان كف با استفاده از سورفكتانت هاي تركيبي و الكل ها
رحمان زاده مهسا(تاریخ دفاع: 1399/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين پارامترهاي پتروفيزيكي مخازن كربناته با استفاده از تصاوير دوبعدي سي تي اسكن
حسيني سيد سعيد(تاریخ دفاع: 1400/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي و بهينه سازي حذف فلزات سنگين با استفاده از پليمرهاي ميكرو متخلخل هايپركراسلينك شده
رهنماهراتبر پوران ، مقطع : دكتري
بررسي اثر پارامترهاي عملياتي و بهينه سازي فرآيند احياي زيستي اورانيوم توسط باكتري شوانلا
مولوي وردنجاني سمانه ، مقطع : كارشناسي ارشد
به كارگيري كربن نانو متخلخل عامل دار براي حذف نورتريپتيلن از محيط آبي و بهينه سازي شرايط جذب
حائري الهام ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد كلينوپتيلولايت اصلاح شده با كيتوسان براي جذب انتخابي سرب از محلول سرب/ روي
باهو سكينه ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي تقابل سنگ و سيال به منظور رسيدن به ترشوندگي مطلوب با اندازه گيري زاويه تماس پتانسيل زتا
جوكار منا ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرات بازدارندگي استفاده از نانو سيالات در كاهش رسوب آسفالتين در نفت خام
حسني سميرمي فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ابعاد بلوك مدل هاي شبيه سازي بر رفتار رسوبات آسفالتين در اثر تزريق گاز امتزاجي در فرايندازدياد برداشت نفت
قباخلو عليرضا(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر افزودني هاي مختلف بر خواص فيزيكي،مكانيكي و رئولوژيكي سيمان چاه نفت كلاس G
فريساد احمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر افزودني هاي مختلف بر خواص فيزيكي،مكانيكي و رئولوژيكي سيمان چاه نفت كلاس G
فريساد احمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي و مدلسازي فرآيند جداسازي دي‌اكسيد كربن از گاز طبيعي با استفاده از غشاي الياف توخالي پليمري اصلاح شده با روش پرتودهي
فلاح فرد سهيلا ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي فرآيند ازدياد برداشت از مخازن نفتي با تزريق عامل كي ليت ساز با استفاده از نرم افزار CMG
محمدي تبار رسول ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي حذف همزمان يون هاي مس و روي با استفاده از كامپوزيت اكسيد گرافن/ زئوليت طبيعي و محاسبه پارامترهاي ترموسينتيكي
محيطسكه رواني حميدرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقدمه‌ای بر شبیه‌سازی دینامیک ذره ناپایستار(DPD)
مقدمه‌ای بر شبیه‌سازی دینامیک ذره ناپایستار(DPD)
تر شوندگی Wettability
تر شوندگی Wettability
طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری تخلخل هلیوم در فشار همه جانبه برای مغزه های چاه های نفت(ناظر)
(2018-10-15)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
شيمي فيزيك مهندسي شيمي   (167 بار دانلود)
رشته : مهندسي شيمي , گرایش : جداسازي
ترموديناميك مهندسي شيمي 2   (236 بار دانلود)
رشته : مهندسي شيمي , گرایش : جداسازي
ترمودینامیک پیشرفنه   (172 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی، نفت و گاز , گرایش : جداسازی
ترمودینامیک پیشرفته   (482 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : جداسازی
ترمودینامیک مهندسی شیمی 2   (448 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : مهندسی شیمی
شیمی فیزیک مهندسی شیمی   (605 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : مهندسی شیمی
ترمودینامیک مهندسی شیمی 1   (520 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : مهندسی شیمی
پدیده های سطحی   (691 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : مهندسی شیمی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان - دانشگاه سمنان - دانشکده شیمی،نفت و گاز - گروه جداسازی
mnasiri@semnan.ac.ir
(+98)2333328860

فرم تماس